top of page

칠성리 G씨 주택

위       치 : 전라남도 광양시

층       수 :지상2층 

대지면적 : 348.40 ㎡

구       조 : 철근콘크리트 

건축면적 : 156.47  ㎡

연 면 적  : 199.01  ㎡

용      도 : 단독주택

101.jpg

클릭하시면 큰화면으로 보실 수 있습니다.

bottom of page