top of page

광영 B교회

위       치 : 전라남도 광양시

년       도 : 2021년

층       수 : 지상3층 

대지면적 : 619.8 ㎡

구       조 : 철근콘크리트 

건축면적 :  370.57 ㎡

연 면 적  : 786.06 ㎡

용      도 : 교회 및 다가구주택

123.jpg

클릭하시면 큰화면으로 보실 수 있습니다.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
1/1
bottom of page